Hlavná stránka

Oznamy 

Samospráva

O obci 

Organizacie v obci

 

Počitadlo prístupov

 

História obce Mikulášová

V severnej časti Nízkych Beskýd leží obec Mikulášová, ktorá bola založená v druhej polovici 14. stor. na zákupnom práve usadlíkmi so šoltýsom Mikulášom a bola súčasťou Makovického panstva, čo potvrdzuje aj najstaršia písomnosť z r. 1414, v ktorej uhorský kráľ Žigmund potvrdil šľachticom Cudarovcom vlastníctvo majetkov na spomínané dedičné panstvo. V súpise dedín sa uvádza aj Mikulášová pod názvom Myklosuagasa. Cudarovci sa v snahe o ďalšie osídľovanie svojho panstva dostali do finančných ťažkostí, a preto boli nútení časť svojho panstva v r. 1414 zálohovať Jánovi Bubekovi z Plešivca. V súpise zálohovaných dedín sa Mikulášová nespomína. V r. 1415 kráľ Žigmund donáciou znova potvrdil Cudarovcom držbu makovického panstva, i v r. 1416, keď ich do tohto majetku voviedla jágerská kapitula. V súpise dedín sa spomína aj Mikulášová. Portálnou daňou v r. 1427 boli sedliacke domácnosti zdanené od 16 port, čím sa obec zaradila medzi menšie obce makovického panstva. V dôsledku vpádu poľských vojsk v r. 1492 došlo k značnému úbytku obyvateľstva a v obci zostali len 3 obývané sedliacke domácnosti a rodina šoltýsa, ktorému patril mlyn. V obci zostali 21 usadlostí opustených. Mikulášová ešte začiatkom 16.stročia patrila medzi slovenské roľnícke obce na Makovickom panstve, ale koncom 16. stor. sa postupne usadzovali noví obyvatelia – rusíni. V r. 1600 bolo v dedine 13 obývaných poddanských domov, mlyn, kostol a fara. Počtom obyvateľov patrila Mikulášová k menším obciam. V r. 1787 žilo v obci 372 obyvateľov, v r. 1828 v 61 domoch 474 obyvateľov. Koncom 19. a zač. 20. stor. bol zaznamenaný úbytok obyvateľov v dôsledku hromadného vysťahovalectva. Obyvatelia obce sa zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a tkaním konopného plátna a súkna. Obec nepretržite patrila k Makovickému panstvu až do r. 1848. V 18. stor. bol postavený drevený kostolík, ktorý v r. 1931 bol prevezený do Bardejovských Kúpeľov. V r. 1926-1930 bol v obci postavený nový dvojvežový kostol v historizujúcom slohu s prvkami staroruského baroka.

Z heraldicko-sfragistických prameňov sa zachoval odtlačok pečatidla z r. 1787 na písomnosti z 13.decenbra 1787. Obecné pečatidlo používal richtár na potvrdzovanie obecných písomností. Nám neznámy rytec aj do tohto typária vtlačil svoj „rukopis“, podobne ako v mnohých pečatidlách obcí širokého okolia. Typický výrazný perlovec oddeľuje kruhopis do pečatného poľa. V kruhopise je uvedené: : SIGIL :: NIKLYOVA :: 1787 : (Pečať Mikulášová) a v pečatnom poli je vyobrazená žena v klobúku nesúca v pravej ruke košík s hubami. V r. 1868 si dala obec vyhotoviť nové typárium s úplne iným motívom. Zachované pečatidlo sa nachádza v zbierke pečatidiel Šarišského múzea v Bardejove. Z hľadiska výtvarného je nové typárium jednoduché, strohé a po umeleckej stránke nie veľmi hodnotné. Rytec v pečatnom poli vyobrazil pluh položený na oráčine. Týmto symbolom poukázal na jeden z najdôležitejších poľnohospodárskych úkonov – orbu. V kruhopise je v maďarskom jazyku nápis: NIKLYOVA KOZSÉG HIV.(atal) PECSÉTJE 1868 (úradná pečať obce Mikulášová)

Pri tvorbe návrhu obecného erbu sme vychádzali zo staršej historickej predlohy, a preto erb obce Mikulášová v popise znie: V modrom štíte doprava pootočená zlatovlasá striebroodetá žena v striebornom, červenou stuhou ozdobenom klobúku, v zlatej červenolemej zástere a červených topánkach, oboma rukami držiaca zlatý košík so striebornými hubami so zlatými klobúkmi. Vlajka obce Mikulášová pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej(2/8),červenej(1/8),modrej(2/8), červenej(1/8) a žltej (2/8).Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Použitá literatúra: Uličný F.: Dejiny osídlenia Šariša, Košice 1990

 

 

 

 

 

 

 

 


Erb obce

Pracovná doba

Pondelok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Utorok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Streda
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Štvrtok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Piatok
7:30 - 12:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
130

Prvá písomná zmienka
1414

Matričný úrad
Nižná Polianka

Kontakt

Obecný úrad
Mikulášová 50
086 36 Nižná Polianka

Telefón
+421 54 479 91 37
+421 911 086 361

E-mail
obecmikulasova@gmail.com

 

Odkazy

Logo PSK

Logo naturpack