Hlavná stránka

Oznamy 

Samospráva

O obci 

Organizacie v obci

 

Počitadlo prístupov

 

Elektronická úradná tabuľa obce Mikulášová

logo EULogo program rozvojaLogo Leader

 

Názov projektu:

Rekonštrukcia nevyužívaných objektov
na športovú činnosť

Hlavný cieľ:

Kľúčovým cieľom projektu je zlepšenie základných služieb prostredníctvom rozšírenia infraštruktúry športových zariadení, čím sa dosiahne zlepšenie kvality života v obci Mikulášová. Hlavným cieľom po realizácii projektu „Rekonštrukcia nevyužívaných objektov na športovú činnosť“ bude využitie zrekonštruovaných priestorov obyvateľmi, verejnosťou a návštevníkmi obce na športovú a oddychovú činnosť. Rekonštrukciou týchto nevyužitých priestorov sa zvýši atraktivita tejto obce, nachádzajúcej sa v znevýhodnenej vidieckej oblasti a vytvorí sa tak priestor pre šport, za ktorým už nebude potrebné cestovať a využívať služby v iných obciach a v okresnom meste. Ďalším z hlavných cieľov je vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie kvality života všetkých obyvateľov obce, turistov aj návštevníkov obce v súlade s ochranou životného prostredia a so zabezpečením trvalo udržateľného rozvoja.

Trvanie projektu: 07/2021 – 12/2022

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 10 017,76 EUR. Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Výzva na predloženie ponuky 

 

Obec Mikulášová, ako verejný obstaravateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Názov zákazky:
Rekonštrukcia nevyužívaných objektov na športovú činnosť

Ikona pdfCelá výzva tu..

 

Dátum zverejnenia 2.10.2019

Výzva na predkladanie ponúk 

Názov zákazky:
Zvýšenie bezpečnosti v obci Mikulášová. 

POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

Ikona pdfCelá výzva tu..

 

Ikona zip Všetky potrebné dokumenty sú na stiahnutie tu...

 

Dátum zverejnenia 25.10.2017- ukončené

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Obec Mikulášová v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľnosti Obce Mikulášová z dôvodu osobitného zreteľa evidované na liste vlastníctva č. 189 v k. ú. Mikulášová za cenu podľa znaleckého posudku č. 20/2017 zo dňa 30.03.2017.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je zlý stav pozemkov, ich terén je náročný, ťažko využiteľný, vzduchom nad pozemkami je postavené elektrické vedenie vysokého napätia a v zemi je osadený optický telekomunikačný kábel, vytvárajú sa na nich čierne skládky, čím obci vznikajú náklady na ich odstraňovanie a udržiavanie ako aj na ich zabezpečenie a ochranu.

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/49

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/1

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/53

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/48

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/44

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/50

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/52

 

Kontakt a bližšie informácie poskytne: Obecný úrad Mikulášová.

 

Zverejnené 10.8.2017

 


Erb obce

Pracovná doba

Pondelok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Utorok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Streda
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Štvrtok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Piatok
7:30 - 12:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
130

Prvá písomná zmienka
1414

Matričný úrad
Nižná Polianka

Kontakt

Obecný úrad
Mikulášová 50
086 36 Nižná Polianka

Telefón
+421 54 479 91 37
+421 911 086 361

E-mail
obecmikulasova@gmail.com

 

Odkazy

Logo PSK